A Trip to Crete 2002

Ingrid strokes a wild kitten at Agios Pavlos
Rating 3.0 (1 vote)